සිදුවෙන සේවාවන්

 • ශ්‍රී කළ්‍යාණ දර්ම භික්ෂු සංවිධානය
 • ශ්‍රී කළ්‍යාණ දර්ම සහකාර සංවිධානය
 • ශ්‍රී කළ්‍යාණ දර්ම තරුණ සංවිධානය
 • ශ්‍රී කළ්‍යාණ දර්ම ළමා සංවිධානය
 • ශ්‍රී කළ්‍යාණ දර්ම වනිතා සංවිධානය
 • ශ්‍රී කළ්‍යාණ දර්ම ග්‍රන්ථාකාර මණ්ඩලය
 • ශ්‍රී කළ්‍යාණ දර්ම ශාන්ති මණ්ඩලය

අනුබද්ධ සංවිධාන

 • ගිලානොපස්ථානය
 • සතිපතා භාවනා පන්ති
 • සතිපතා  දර්ම සාකච්චා
 • දර්ම මණ්ඩපය සංග්‍රහනය
 • අර්ධ මාසික සීල සමාදාන
 • තිසරන සගරාව
 • වර්ශික දළදා මහා පින්කම
 • වර්ශික අනුරාධපුර මහා පින්කම
 • වර්ශික කැලණි මහා පින්කම
 • වර්ශික නවගමු මහා පින්කම
 • වර්ශික කතරගම මහා පින්කම