සිදුවන සේවාවන්

ගිලානොපස්ථානය

සතිපතා භාවනා පංති

සතිපතා ධර්ම දේහශනා

ළමා ධර්ම මණ්ඩප හා සංග්‍රාහ

අර්ධ මාසික සීල සමාදානය

වාරික තිසරන සගරාව

වර්ෂික දළදා මහා පින්කම

වර්ෂික අනුරපුර මහා පින්කම

වර්ෂික කැලනි මහා පින්කම

වර්ෂික නවගමු මහා පින්කම

වර්ෂික කතරගම මහා පින්කම

වර්ෂික අභයදාන මහා පින්කම

වර්ෂික දානමය මහා පින්කම

සංවිධාන

ශ්‍රී කල්‍යාණ ධර්ම භික්ෂු සංවිධානය

ශ්‍රී කල්‍යාණ ධර්ම සහකාර සංවිධානය

ශ්‍රී කල්‍යාණ ධර්ම  තරුණ සංවිධානය

ශ්‍රී කල්‍යාණ ධර්ම  වණිතා සංවිධානය

ශ්‍රී කල්‍යාණ ධර්ම  ළමා සංවිධානය

ශ්‍රී කල්‍යාණ ග්‍රන්ථකාර මණ්ඩලය

ශ්‍රී කල්‍යාණ ශාන්ති මණ්ඩලය

 

 

 ශ්‍රී කල්‍යාණ ධර්ම පෙරමුණ | Sri Kalyanadharmma Peramuna
417,Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07. Tel:0112 696 493 E-Mail Kalyanadharma@sltnet.lk | contact@srikalyanadharma.lk